Temat: Rachunek przepływów pieniężnych. Techniki sporządzania.

Cel szkolenia: Omówienie rachunku przepływów pieniężnych oraz technik jego sporządzania.

Szkolenie kierowane jest do:

 • księgowych praktyków, pragnących zdobyć, uzupełnić, pogłębić lub zweryfikować swoją wiedzę,
 • kandydatów na biegłych rewidentów,
 • kandydatów na dyplomowanych księgowych.

Przygotowując szkolenie przyjęto bardzo ważną zasadę: nie rozpatrywać tematu na płaszczyźnie teoretycznej, a przedstawiać go od strony praktycznej. Szkolenie zawiera liczne przykłady cząstkowe, umożliwiające zrozumienie istoty i zasad funkcjonowania poszczególnych pozycji, a także przykład całościowy, kompleksowo przedstawiający technikę sporządzania sprawozdania z przypływów pieniężnych. Konsekwentne przestrzeganie zaprezentowanych w trakcie szkolenia zasad zapewnia bezbłędne i – co najważniejsze – bezproblemowe sporządzenie sprawozdania z przepływów pieniężnych.

Program szkolenia:
 1. KWESTIE OGÓLNE DOTYCZĄCE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  1. Cele i istota rachunku przepływów pieniężnych.
  2. Obowiązek sprawozdawczy z przepływów pieniężnych (podmioty zobligowane).
  3. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w rachunku przepływów pieniężnych oraz w bilansie.
  4. Najczęściej popełnianie błędy przy bilansowej prezentacji środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych.
  5. Metody sporządzania cash flow – bilansowe prawa wyboru i ich konsekwencje w praktyce.
 2. METODA BEZPOŚREDNIA SPORZADZANIA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  1. Istota metody bezpośredniej.
  2. Organizacja systemu finansowo księgowego do przygotowania cash flow metodą bezpośrednią.
  3. porządzenie rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel.
 3. METODA POŚREDNIA SPORZĄDZANIA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  1. Istota metody pośredniej.
  2. Wynik finansowy oraz bilansowe zmiany stanu jako punkt wyjścia do sporządzenia cash flow.
  3. Działalność operacyjna. Omówienie na przykładach zasad funkcjonowania poszczególnych korekt wyniku finansowego w działalności operacyjnej, w tym m.in.:
   1. Szczególne przypadki niezgodności amortyzacji w rachunku zysków i start z amortyzacją w cash flow.
   2. Zasady ujmowania zrealizowanych i niezrealizowanych różnic kursowych.
   3. Zasady ujmowania odsetek.
   4. Szczególne zdarzenia w obrębie zapasów.
   5. Podział należności i zobowiązań na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych.
   6. Istota pozaoperacyjnych rozliczeń międzyokresowych.
   7. Inne korekty i warunki ich powstawania.
  4. Działalność inwestycyjna. Omówienie na przykładach zasad funkcjonowania pozycji, w tym m.in:
   1. Nabycie i zbycie środków trwałych.
   2. Zasady prezentacji środków trwałych nabytych w ramach leasingu.
  5. Działalność finansowa. Omówienie na przykładach zasad funkcjonowania pozycji w tym m.in. zasad specyfikacji bilansowej zmiany stanu kredytów i pożyczek.
 4. PRZYKŁAD CAŁOŚCIOWY – DANE RZECZYWISTE
 5. INDYWIDUALNE KONSULTACJE


Prowadzący:

Paweł Sałdyka- praktyk, autor i konsultant publikacji poświęconych tematyce prawa bilansowego i podatkowego, specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu. Autor książki „Rachunek przepływów pieniężnych. Techniki sporządzania”. Doświadczenie zdobył w międzynarodowym koncernie, działającym na rynku elektroniki użytkowej oraz w trakcie rewizji sprawozdań finansowych.

Cena szkolenia: 380 zł
Termin: 9 lipiec 2010
Liczba godzin: 8h lekcyjnych

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz poczęstunek


 • powrót


 • Zgłoszenie na szkolenie

  pobierz
  CUMULUS