OFERTA

Nasze usługi obejmują m.in.:

 • prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,
 • opracowanie, wdrażanie i modyfikacje zakładowego planu kont,
 • sporządzanie instrukcji obiegu dokumentów,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitałach własnych, rachunek przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa),
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie bieżących rozliczeń z ZUS,
 • analizy ekonomiczne,
 • badanie poprawności prowadzonych ksiąg rachunkowych,
 • kontakty z urzędami państwowymi,
 • szkolenia i konsultacje z zakresu prawa bilansowego i podatkowego,
 • inne usługi uzgodnione z klientem.
CUMULUS